Xổ số theo ngày

Cầu 2 nháy 24-02-2018

Cầu Loto đẹp 24-02-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 24-02-2018

 kết quả xổ số

Tổng hợp chu kỳ chung đặc biệt

Biên ngày :dd/mm/yyyy
1. Tổng hợp chu kỳ đầu đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 24-02-2018

Đầu 0 ra ngày 19-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Đầu 1 ra ngày 03-01-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 52 ngày
Đầu 2 ra ngày 20-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Đầu 3 ra ngày 21-01-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 34 ngày
Đầu 4 ra ngày 23-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Đầu 5 ra ngày 21-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Đầu 6 ra ngày 22-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Đầu 7 ra ngày 14-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
Đầu 8 ra ngày 13-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
Đầu 9 ra ngày 12-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đầu (thời gian lâu ra nhất của các đầu)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 43 52 85 64 56 50 60 62 66 56
 
2. Tổng hợp chu kỳ đuôi đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 24-02-2018

Đuôi 0 ra ngày 18-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
Đuôi 1 ra ngày 14-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
Đuôi 2 ra ngày 01-01-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 54 ngày
Đuôi 3 ra ngày 04-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 20 ngày
Đuôi 4 ra ngày 23-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Đuôi 5 ra ngày 22-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16-01-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 39 ngày
Đuôi 7 ra ngày 29-01-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 26 ngày
Đuôi 8 ra ngày 20-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Đuôi 9 ra ngày 21-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đuôi (thời gian lâu ra nhất của các đuôi)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 45 57 64 68 87 55 66 68 64 68
 
3. Tổng hợp chu kỳ tổng đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 24-02-2018

Tổng 0 ra ngày 20-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Tổng 1 ra ngày 22-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Tổng 2 ra ngày 08-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 16 ngày
Tổng 3 ra ngày 19-01-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 36 ngày
Tổng 4 ra ngày 21-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Tổng 5 ra ngày 05-01-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 50 ngày
Tổng 6 ra ngày 01-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 23 ngày
Tổng 7 ra ngày 13-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
Tổng 8 ra ngày 23-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Tổng 9 ra ngày 10-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các tổng (thời gian lâu ra nhất của các tổng)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Tổng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 52 70 62 71 62 58 68 42 67 91
 
4. Tổng hợp chu kỳ bộ số đặc biệt XSMB
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 24-02-2018

Bộ 00 ra ngày 18-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
Bộ 01 ra ngày 22-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Bộ 02 ra ngày 09-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 15 ngày
Bộ 03 ra ngày 19-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Bộ 04 ra ngày 21-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Bộ 12 ra ngày 14-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
Bộ 13 ra ngày 11-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 13 ngày
Bộ 14 ra ngày 13-01-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 42 ngày
Bộ 23 ra ngày 20-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Bộ 24 ra ngày 05-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 19 ngày
Bộ 34 ra ngày 13-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
Bộ 11 ra ngày 16-01-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 39 ngày
Bộ 22 ra ngày 12-01-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 43 ngày
Bộ 33 ra ngày 27-01-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 28 ngày
Bộ 44 ra ngày 23-02-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các bộ số (thời gian lâu ra nhất của các bộ số)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Bộ số 00 01 02 03 04 11 12 13 14 22 23 24 33 34 44
Số ngày gan cực đại 125 57 60 70 77 105 69 81 67 114 49 78 161 81 133
 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,